August 31,2021 งานแสดงสินค้า Roadmap Chilled & Frozen Products Edition 2024

  • ข้อมูลจาก Future Market Insights คาดการณ์ว่าตลาดอาหารแช่แข็งทั่วโลกจะมีมูลค่า 600 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2575 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 6 ต่อปี โดยภูมิภาคอเมริกาเหนือครองส่วนแบ่งตลาดไปแล้วกว่าหนึ่งในสามด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยราวร้อยละ 3.5 ต่อปี ทั้งนี้ อาหารแช่เย็นและแช่แข็งได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบการด้านการบริการอาหาร ผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารแช่เย็นและแช่แข็งจึงต่างงัดกลยุทธ์ในด้านนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในด้านสุขภาพ ความอร่อย และความสะดวก
  • SEE OTHER LATEST NEWS