April 27,2021 Roadshow

หัวข้อ “นวัตกรรม..ออกแบบได้ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในยุคใหม่ & แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรและอาหาร”
  • วันที่: วันพุธที่30 มิถุนายน 2564
  • เวลา: 8.30 -16.15 น.
  • สถานที่: อำเภอหาดใหญ่ ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก